• JBF HOME BANDNER

  JBF CO., LTD.

  FEED FACILITIES


JBF CO., LTD.

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้บริษัทในเครือ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ด้วยแบรนด์ เจบีเอฟ, ซีเล็ค ฟีด และ จัมโบ้ ฟีด อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วเหลืองอบ, กากถั่วเหลืองหมัก, ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด, ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด และแกลบบด การผลิตเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่อง NIR, UHPLC สำหรับการวิเคราะห์ Amino Acid Profile, เครื่อง MP-AES สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก บวกกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การผลิตใช้ระบบ Post Grinding รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศระบบน้ำที่ใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิสในการกลั่นกรอง

ผ่านการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการผลิตและการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาดให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม

 • Hisoy
 • Full Fat Soy
 • Carry Mix
 • Corn Cook
 • Rice Cook
 • Hisoy

  HISOY

  โปรตีนสูง โภชนะที่ย่อยง่าย อุดมไปด้วยโปรตีนและโภชนะที่ย่อยง่ายต่างๆ สัตว์สามารถดูดซึมและพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เช่น เปปไทด์, กรดอะมิโน, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว, กรดแลคติก และวิตามินบี

  ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารของสัตว์ กระบวนการหมัก ช่วยลดสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและสารก่อภูมิแพ้ในกากถั่วเหลือง

  เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ มีเอกสารรับรอง ผลการตรวจสอบทุกล็อตการผลิต ตรวจสอบตามมาตรฐาน AOAC และ ISO/IEC 17025 การวิเคราะห์ Amino acid profile ด้วยเครื่อง NIR, UHPLC การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ด้วยเครื่อง MP-AES
  Download Brochure
 • JBF FULL FAT SOY

  JBF FULL FAT SOY

  เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนะ โปรตีนไม่ต่ำกว่า 36% ไขมันไม่ต่ำกว่า 15% เยื่อใยต่ำ

  การใช้ประโยชน์ได้สูง ปริมาณสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและ สารก่อภูมิแพ้ในเมล็ดถั่วเหลืองลดลง

  เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ มีเอกสารรับรอง ผลการตรวจสอบทุกล็อตการผลิต ตรวจสอบตามมาตรฐาน AOAC และ ISO/IEC 17025 การวิเคราะห์ Amino acid profile ด้วยเครื่อง NIR, UHPLC การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ด้วยเครื่อง MP-AES
  Download Brochure
 • CARRY MIX

  CARRY MIX

  แกลบบดคุณภาพดี
  สื่อสำหรับผลิตอาหารสัตว์ พรีมิกซ์ และยา

  ปราศจากสารเคมีตกค้าง

  ปราศจากเชื้อรา

  ปราศจากกลิ่นหืน


  Download Brochure
 • CORN COOK

  CORN COOK

  ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ที่ผ่านขบวนการ Extrusion ทำให้เกิดเจลาติไนเซชั่น (Gelatinization)เกิดเป็นรูพรุน ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของวัตถุดิบกับเอนไซม์อะไมเลส ช่วยให้การย่อยแป้งดีขึ้น ค่าความสุกของแป้ง วัดโดยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) มีค่า Gelatinization มากกว่า 94%

  ประสิทธิภาพการใช้ “CORN COOK” สัตว์สามารถย่อยแป้งและนำไปใช้ประโยชน์ได้สูง ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ้น เพิ่มการกินอาหารของสัตว์ได้มากขึ้น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดี สัตว์ได้รับคุณค่าทางโภชนะอย่างครบถ้วน ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์โดยตรง เหมาะสำหรับสุกรทุกระยะ

  ปลอดภัย & สดใหม่เสมอ กระบวนการผลิตผ่านความร้อนและความดันสูง ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย (Pathogenic bacteria) ผลิตสินค้าสดใหม่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพ และคงความน่ากิน
  Download Brochure
 • RICE COOK

  RICE COOK

  ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด จากกระบวนการเอ็กซ์ทรูดชั่น ช่วยให้โพลิเมอร์ของกลูโคส มีขนาดโมเลกุลเล็กลง และทำให้แป้งอยู่ในรูปของเจลาติน ค่าความสุกของแป้ง วัดโดยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) มีค่า Gelatinization มากกว่า 94%

  ประสิทธิภาพการใช้ “RICE COOK” ทำให้การย่อยได้และการนำไปใช้ประโยชน์สูง เหมาะอย่างยิ่งกับลูกสุกร เป็นการกระตุ้นการพัฒนาของระบบทางเดินอาหารของลูกสุกร

  ปลอดภัยจากเชื้อ กระบวนการผลิตผ่านความร้อนและความดันสูง ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย (Pathogenic bacteria) ผลิตสินค้าสดใหม่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพ และคงความน่ากิน

  เพิ่มปริมาณการกินได้ มีกลิ่นหอมกระตุ้นความน่ากิน
  Download Brochure

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยาและชีวเคมี และด้านจุลชีววิทยาในอาหารสัตว์ นำเข้า ส่งออก และที่ผลิตและใช้ภายในประเทศให้เป็นเป็นไปตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์และมาตรฐานทั้งภายใน ประเทศและระดับสากล เช่น การตรวจสอบชนิดและปริมาณยา เคมีภัณฑ์ตกค้างและที่ผสมในอาหารสัตว์ สารพิษจากเชื้อรา จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายและทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ การปลอมปนและการตรวจหาคุณค่าอาหารทางเคมี เช่น โปรตีน ไขมัน ความชื้น กาก แร่ธาตุ วิตามิน และสารเสริมชีวนะ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จัดทำมาตรฐานวิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นห้องปฏิบัติการกลางอ้างอิงของประเทศ

นอกจากนี้ยังจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรฐานเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหารสัตว์ รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขและปรับปรุงด้านคุณภาพอาหารสัตว์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องOUR CERTIFICATE

"ขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทุกท่าน คุณเป็นคนสำคัญที่มีส่วนร่วมกับเรา ในการพัฒนาระบบ การผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ตามหลักสากล ที่มีคุณภาพสูง และขายจำหน่ายในราคายุติธรรม"

 • DBD

 • ISO 9001:2015

 • ISO 9001:2015

 • GMP CARRYMIX

 • GMP CARRYMIX

 • HACCP CARRYMIX

 • HACCP CARRYMIX

 • GMP

 • GMP

 • Green Industry

 • HACCP

 • HACCP

 • TLS8001-2010